رفتن به محتوای اصلی
x

مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی

تناوب انتشار:

پیوسته 

حوزه موضوعی:

آموزش پزشکی 

نمایه نامه ها:

EBSCO-CINAHL

Index Copernicus

EMRO Index Medicus

Educational Research Abstracts (ERA)

Islamic World Science Citation Center (ISC)

Scientific Information Database (SID)

Magiran

Google scholar

DOAJ